VOP

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim pri poskytovaní produktov fyzických (knihy) a v digitálnej podobe (digitálneho obsahu), a to online kurzov, programov, tréningov a iných produktov s digitálnym obsahom a členstvo v online klube, ktorých ponuka je uvedená na webových stránkach dostupných na internetovej adrese https://danielaticha.sk.

Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ("Obchodný zákonník"). Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ("Občiansky zákonník"), teda ak sa jedná o fyzickú osobu – kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Kupujúci berie na vedomie, že obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.danielaticha.sk je Ing. Daniela TICHÁ, Dlhá ul. 374/46, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, DIČ: 1041630997, Email: daniela.ticha@gmail.com, Tel. č.: 0948 9696 19

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na internetovej stránke www.danielaticha.sk je Ing. Daniela TICHÁ, Dlhá ul. 374/46, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, DIČ: 1041630997, Email: daniela.ticha@gmail.com, Tel. č.: 0948 9696 19

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je 1) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne, Hurbanova 59, Trenčín, tel. č.: 032/ 6400 109, fax. č.: 032/ 6400 108, e-mail: tn@soi.sk

2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 722, Trenčín

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho na webovej stránke www.danielaticha.sk. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať dokumenty súvisiace so zmluvou elektronicky (faktúra, dodací list a iné)

Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva cez webové rozhranie, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe písomnej alebo mailovej daniela.ticha@gmail.com vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, že im porozumel a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu služby v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Cena

Všetky ceny produktov vo fyzickej (knihy) a v digitálnej podobe (digitálneho obsahu), a to elektronických kníh, online kurzov, programov, tréningov a iných produktov s digitálnym obsahom a členstvo v online klube sú uvádzané na webovej stránke www.danielaticha.sk a sú konečné, vrátane všetkých daní, alebo ak ide o členstvo v online klube cena za každý mesiac členstva v online klube uvedená v objednávke. Platba prebieha v eurách. Predávajúci nie je platiteľom DPH.

Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.danielaticha.sk v momente vykonania nákupu či registrácie.

Dokladom o predaji vrátane ceny služby je faktúra (daňový doklad), ktorá je zaslaná emailom.

Webové rozhranie alebo web

Webové rozhranie umiestnené na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese https://danielaticha.sk/

Platba za služby

Kupujúci po vyplnení objednávky či registrácie je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby – uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. V prípade, ak je predmetom predaja elektronická kniha alebo iná publikácia, je predávajúci povinný dodať tento objednaný produkt elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári kupujúcim a to hneď po pripísaní úhrady na účet predávajúceho. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

Ak je predmetom predaja tovar (fyzická kniha) je predávajúci povinný dodať tento objednaný produkt na dohodnutú adresu najneskôr do 30 dní od pripísania úhrady na účet predávajúceho.

Zmeny v programe kurzu, školenia, seminára, tréningu

Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

Autorské práva

Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria autorke Ing. Daniele Tichej. Zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. spôsobom.

Odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od zmluvy platia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Objednávateľ-spotrebiteľ má podľa príslušných ustanovení Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov predávajúceho právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

Odstúpenie je možné vykonať písomnou formou – poštou zaslanou na adresu predávajúceho alebo elektronickou formou na e-mail: daniela.ticha@gmail.com vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení odstúpenú službu za inú službu z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

Odstúpenie od zmluvy v prípade kurzov

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu termínu kurzu alebo jeho zrušenie v prípade nepredvídateľných problémov (choroba, technické problémy znemožňujúce usporiadanie kurzu a pod.). V takomto prípade bude kupujúci vopred informovaný a bude mať možnosť zmeny termínu alebo bude môcť odstúpiť od zmluvy. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu celú kúpnu zmluvu najneskôr do 14 dní.

Ak sú predmetom zmluvy služby o využití voľného času, ktoré sa predávajúci zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, kupujúci nemá v takomto prípade právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

Predávajúci aj v tomto prípade poskytuje možnosť odstúpenia od zmluvy nad rámec zákona, a to za nasledovných podmienok:

V prípade, že kupujúci zruší svoju účasť 24 hodín pred kurzom alebo v deň kurzu, môže využiť iný termín kurzu za príplatok 20,-€, pokiaľ sa inak nedohodne s predávajúcim. Pokiaľ iný termín kurzu nevyužije, storno je 100%.

Odstúpenie v prípade e-bookov, online evergreenových programov, kurzov (elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči)

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom, ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Náhrada škody pri neprevzatí služby

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

Reklamácia

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: daniela.ticha@gmail.com a to do 14 dní odo dňa dodania služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa jej prevzatia. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona č. 391/2015 Z. z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 eur.

Ing. Daniela Tichá nezodpovedá za výsledky, napr. v osobnom rozvoji, ktoré Užívateľ v súvislosti s užívaním Produktu zaznamená, ani nenesie zodpovednosť za akúkoľvek prípadnú majetkovú či nemajetkovú ujmu. Produkty nenahradzujú zdravotnú ani psychologickú starostlivosť.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.06.2024

V Prievidzi dňa 17.06.2024

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ DIŠTANČNÝM SPÔSOBOM ALEBO MIMO OBCHODNÝCH PRIESTOROV

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Odstúpenie od zmluvy

Adresát:

Ing. Daniela TICHÁ, Dlhá ul. 374/46, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, DIČ: 1041630997, Email: daniela.ticha@gmail.com

Oznamujem/oznamujeme(*), že týmto odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy o kúpe tohto tovaru(*)/o poskytnutí týchto služieb(*):

Dátum objednania(*) dátum prijatia(*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Číslo bankového účtu pre vrátenie peňazí:

Dátum:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov:

(iba ak je tento formulár zasielaný na listine)

 (*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte

Vytvorte si webové stránky zdarma!